تبلیغات

رتبه سنج گوگل

رتبه سنج گوگل

مقالات علوم دامی - بیماری آنفولانزای طیور (قسمت چهارم)
 
مقالات علوم دامی

مقدمه :
ویروس آنفولانزای مرغی FPV Rostock بر روی سلولهای L موش پلاك تشكیل
نمی دهد . طیف میزبانی ویروس موتانت FPV Doboson یك ویروس كه بطور نزدیكی FPV Doboson مرتبط می باشد بوسیله پاساژهای مكرر در انواع سلولهای پستانداران شامل سلولهای L ,Hela ,BHK انتخاب شد . این ویروس ، كه بعنوان Dobson 4H شناخته شده ، پلاك های شفاف در سلولهای L تشكیل می دهد . كارهای قبلی با ویروسهای نوترتیب نشان می دهد كه فنوتیپ تشكیل دهنده پلاك بوسیله قطعه 1RNA كه تحت واحد PB2 از كمپلكس پلی مرازی ویروسی راكد می كند پدید می آید . ما در حال تلاش برای فهم اساس ملكلولی این محدود شدن طیف میزبان هستیم چرا كه ممكن است سر نخ های مهمی را در مورد وقایعی كه انتقال ژنوتیك ویروسهای آنفولانزای مرغی را به مزبانهای پستانداری افزایش می دهد به ما دهد ( 7، صفحه 5 )

بحث :
دلیل اینكه چرا تغییرات در پروتئین PB2 ممكن است سبب از دست دادن توانایی تشكیل پلاك بر روی رده سلولی پستانداران می شود هنوز روشن نشده است . PB2 یك بخش محلق شونده به كمپلكس پلی مرازی است . SHIH ,Krug پیشنهاد كردند كه باند شدن پلی مراز ویروسی با پروموتورتاخیری درعفونت ممكن است چنگال همانند سازی را تنظیم كند وهمچنین نشان داده اند كه چنگال همانند سازی بستگی به پروتئین های سلول میزبان دارد .
این مسئله كه تغییر در توالی های PB2 اثر می گذارد بر روی تمایل كمپلكس پلی مرازی برای اینكه RNA بتواند نقص در تنظیم چنگال را در سلولهایی كه فاقد یا دچار كمبود درفاكتورهای عمده سلول میزبان هستند جبران كندقابل درك می باشد.(7، صفحه 6)
همبستگی آنتی ژنتیك بین نورآمینیداز A/H5N1 وآنفولانزای پاندمیك 1918
پاندمیك های A/H5N1 ما را بر آن داشت كه وضعیت سرولوژیكی جمعیت های فرانسوی را در مقابل سویه A/HK/156/97 بررسی كنیم . (7 صفحه 11)
بحث :
مشاهدات هنگامی انجام گرفت كه 198 سرم فاقد آنتی بادی های anti-A/HK/145/97 HI در تست NIدر مقابل ویروس A/HK گزارش شد وسپس هنگام بررسی به عنوان یك فعالیت بر روی گروههای سنی ، ما ابتدا اساس كارمان را بر روی افرادی كه دارای ملاقات با سویه های پاندمیك 1918 ویا 1934 بودند گذاردیم . درواقع ، یك طیف غیر منتظره بالا از شیوع آنتی بادی های anti-A/HK NI در سرمهای افرادی با دو محدوده سنی 75-95 و 98-76 مشاهده شد در حالی كه یك شیوع خیلی پائینی در اشخاص زیر 59 سال دیده شد . شباهت نزدكی بین شیوع سنی پروفیل آنتی بادی های anti-A/HK NI و anti-A/HK نزدیكی ارتباط آنتی ژنیك را بین NA این دو ویروس پیشنهاد می كند .
سرمهای متعدد انسانی مشاهده شده كه قادر به خنثی سازی عفونت زائی ویروس A/HK در محیط آزمایش هستند ، بطور عمده سرمهایی كه متعلق به افراد با گروه سنی 98-76 سال می باشند . همچنین متعاقباً شیوع آنتی بادی NT بسیار مرتبط با شیوع آنتی بادی NI در این گروه می باشد ( anti A/HK , anti-A/PR8 ) برعكس آن چیزی كه درگروه سنی 60 تا75 سال مشاهده شد .
از این اطلاعات می توان دلائل منطقی برای فرضیه های زیر آورد :
در گروه سنی 60 تا75 سال ، وجود قبلی آنتی بادی های NI احتمالا در اثر تماس مستقیم با ویروس A/PR8 می باشد ، قادر بود كه فعالیت آنزیماتیك ویروس A/HK ممانعت به عمل آورد اما نمی تواند اثر خنثی كنندگی بر روی عفونت زائی ویروس داشته باشد .
در گروه سنی 76 تا98 وجود قبلی آنتی بادی های NI احتمالا به دلیل تماس مستقیم با سویه پاندمیك 1918 قادر است از فعالیت آنزیماتیك هر دو سویه A/PR8 , A/HK جلوگیری می كند وهمچنین می تواند از اثر خنثی كننده بر روی ویروس A/HK داشته باشد .
دراین مطالعه ، حذف نقش احتمالی آنتی بادی های anti-HA ما را قادر می سازد كه راه احتمالی نقش حفاظت كنندگی آنتی بادی های ضد NA را بوسیله نشان دادن قدرت خنثی سازی بعدی ها پیدا كنیم .
اطلاعات ما دلایل سرولوژیكی برای نزدكی ارتباط بین NA از A/HK وسویه H1N1 كه در پاندمی 1918 جدا شد می آورد . چنین همبستگی آنتی ژنیكی بین این دو نورآمیینداز با اطلاعاتی كه مادرباره توالی های نوكلئوتیدی آنها داریم سازگار
می باشد . بعلاوه ، yuen وهمكارانش در سال 1998 و Glass وهمكارانش در سال 1998 پیشنهاد كردند كه ویروس H1N1 مسئول پاندمیك انسانی مه 1918 باعث داخث شدن مستقیم ویروس آنفولانزا به جمعیت انسان بوده است . (7 ، صفحه 13 )
قسمت دوم : پاتوژنزیس ، ویرولانس و ایمنی
تغییرات ساختمانی هماگلوتینین ویروس آنفولانزا كه بیماریزایی راتحت تاثیر قرار
می دهد .
هماگلوتین ویروس انفولانزای مرغی (AI) به نظر می رسد كه دارای این خصوصیت منحصر به فرد است كه آمینواسیدهای بازیك رادر جایگاه برش پرتئولتیك خود قبول می كند (PCS ) . همراه بودن امینواسیدهای چندتایی بازیك با انتشار بافتی و بیماریزائی توسط سویه های AI اولین بار توسط Klen K, Rott, orlich ودیگران در اواخر 1970 پیشنهاد شد وبرای دو دهه همچنان حفظ شده است . در حالی كه دیگر خصوصیات ساختمانی و دیگر ژنهای نیز می توانند بطور عمده بیماریزایی را تحت تاثیر قرار دهند ، وجود آمینواسیدهای چندتایی بازی در pcs یك ساختمان نشان دار را پدید می آورد كه ادامه بررسی توالی های سویه های AIجدا شده از مزارع را توجیه می كند .
بعلاوه ، با این شمای ساختمانی نوك HA را مستعد نمایان و پنهان كردن محل های گلیكوز یلاسیون می كند ، كه تعدادی از انها با بیماریزایی همراه هستند.
برای مثال، درآزمایشگاه ما نشان داده شده كه وجود كربوهیدراتها نزدیك به محل باند شدن بارسپتور ( RBS) یك ویروس جدا شده AI از نوع H7 با افزایش بیماریزائی در جوجه ها همراه بود .
ویروسهای H5N1 كه در سال 1997 در هنگ كنگ ظاهر شدند از دو نظر منحصربه فرد بودند هم از نظر ساختمان پروتئین HA شان وهم از نظر پاتولوژی در حیوانات . این ویروسهای مرغی حاوی آمینواسیدهای بازی چندتایی درمحل برش بودند ویك محل اضافه شدن كربوهیدرات قابل موتاسیون در قسمت نوك محل باند شدن بارسپتور . آنها بسیار در جوجه ها كشنده بودند اما برخلاف دیگر سویه های شدیداً بیماریزایی AI آنها برای موش نیز كشنده بودند . پس این ویروسها یك مدل
ایده آل برای مطالعه شمای ساختمانی HA ویروسهای بسیار پاتوژن را فراهم
می آورند . ( 7، صفحه 14 )
تعیین خصوصیات یك ( Alty/Eng/87-92/91) H5N1 جدا شده كه دارای آمینواسیدهای باز یك چند تایی درمحل برس HA می باشد .
دو ویروس H5N1 از فقط یك اردك طی شیوع آنفولانزای مرغی شدید (HPAI) در Norfolk انگلیس درسال 1991 جدا شد . یكی كه (A/ty/Eng/50-92/91 ) برای طیور اهلی خیلی بیماریزا بود دارای اسیدآمینه های چندتایی باز یك در محل برش HA بود و بخوبی درسلولهای MDCK بدون اضافه كردن تریپسین رشد می كرد كه از خصوصیات تیپیك ویروسهای ( HPAI) می باشد .
دیگری (A/ty/Eng/87-92/91 ) دارای محل برش مشابه بود اما بیماریزانبوده وبر روی سلولهای MDCK حتی با اضافه كردن تریپسین رشد نمی كرد . دو ویروس جدا شده هیچ فرقی از نظر ژن HAكه با بیماریزائی آنها مرتبط است نداشتند . این مطالعه بر روی رشد و خصوصیات ملكولی پاساژ یك رقت محدود كلون ( A/ty/Eng/87-92/91) می باشد . « 7،‌صفحه 14 »
بحث :
ویروس (A/ty/Eng/87-92/91) H5N1از مغز یك اردك كه دراثر HPAI مرده بود جدا شد . لیكن ، كلون LDP3 بدست آمده از این ویروس قادر نبود كه در بدن منتشر شود یا درمغز جوجه هاواردك ها تكثیر پیدا كند همانطور كه درمورد ویروسی با آمینو اسیدهای باز یك چندتایی در محل برش انتظار می رود . پاساژ در جنین 14 روزه تخم مرغابی براحتی موتاسیونهایی را از كلونهای غیر بیماریزای LDP3 از A/ty/Eng/87-92 كه می توانست در سلولهای MDCK درغیاب تریپسین رشد كند انتخاب كرد .
این موضوع مخالف با پاساژ LDP3 در جوجه ها یا جنین 10 تا 11 روزه تخم مرغابی بود كه در تولید موتانت هایی كه بتوانند در MDCK رشد كنند . این افزایش بیماریزائی لیكن ، به بیماریزائی در جوجه ها ترجمه نمی شود ، كلون G30 یك IVPI از تغییرات O.NO به نظر می رسد در توالی های نوكلئوتیدی HA وابسته به ویروس والد LDP3 می باشد و بنابراین فشار انتخابی ، باعث توانایی رشد موتانت های B22,G33 در سلولهای MDCK شده بایستی در جای دیگری از ژنوم قرار گیرد .
آزمایشات نوترتیبی منجر به این حدس شد كه ژنهای ماتریكس و PB2ممكن است كه درتعدیل پاتوژنسیته نقش داشته باشند . بنابراین ژن كامل PB2 برای كلون های 2L G33,LDP3 توالی نوكلئوتیدی بودند كه بطور روشن 3 تغییر آمینو اسیدی از آن استنتاج شد كه به نظر می رسید با بیماریزایی مرتبط باشد . لیكن ، تعیین توالی نسبی كلونهای 87V , 5L نشان داد كه ارتباطی بین تغییرات آمینو اسیدی استنتاج شده و IVPI وجود ندارد .
اخیراً ، پیشنهاد شده است كه گلیكوزیلاسیون اضافی HA همراه با یك ساقه كوتاه NA خصوصیات ویروسهای مرغی H7 , H5 می باشد . جالب اینكه ژنهای NA از A/ty/Eng/50-92/929 . LDP3 دارای یك حذف پیش بینی شده 23 آمینو اسیدی در مقایسه با A/parrot/NI/73 می باشد . لیكن هیچ یك از این ویروسهای جدا شده دارای محلهای گلیكولیزاسیون اضافی بر روی HA نبودند پس یك استثناء را برای این نقش پدید می آورد .« 7 ، صفحه 15 »
روش ژنتیك معكوس نشان می دهد كه رشد ویروس آنفولانزا بوسیله گلیكوزیلاسیون هماگلوتینین تنظیم می گردد .
عفونت ویروس آنفولانزا بوسیله باند شدن ذره ویروسی با رسپتورهای اسید سیالیكی بر روی سطح سلول میزبان آغاز می شود . این عمل باند شدن توسط گلیكوپروتئین HA انجام می شود . منطقه ای از HA كه با رسپتور باند می شود نشان داده شده كه یك پاكتی از آمینو اسیدها در منطقه مسئول باند شدن دخیل می باشند . در HA ویروس طاعون مرغابی ها ( A/FPV/Rostock/34 ) این پاكت باند شونده در طرفین خوددارای دو زنجیره جانبی الیگو ساكارید N-Linked می باشد . در مطالعات قبلی كه درآن موتانتهای FPV-HA فاقد هر یك « موتانت G1,G2» یا دو « موتانت G1,2 » محلهای ژنهای گلیكوزیلاسیون بودند كه به كمك یك وكتور SV40 بیان شدما نشان دادیم كه این گلیكان ها تمایل باند شدن رسپتور را تعدیل می كنند.
دراین مطالعه ما بر روی این موضوع كه چگونه این تخلیه گلیكانی بر روی رشد ویروس اثر می گذارد وقتی كه HA موتاسیون یافته به طور پایدار از طریق یك روش ژنتیك معكوس به ویروسهای نوتركیب اضافه شود كار كردیم .
در این سیستم یك قطعه HA موتاسیون یافته شبه ویروس آنفولانزا در هسته سلولهای عفونی شده بوسیله RNA پلی مراز I سلولی از یك حامل پلاسمیدی نسخه برداری شد . بر اساس عفونت سلولها با یك ویروس كمكی مناسب قطعات موتاسیون یافته HA با ویریونهای پروژنی تركیب می شوند .
دو ویروس نوترتیب A/WSN/33 بعنوان ویروسهای كمكی برای بوجود آوردن دو سری از ویروسهای نوتركیب موتانت HA مورد استفاده قرار گرفتند كه فقط در NA كه حمل می كنند فرق می كنند به ترتیب تحت تیپ های N1 یا N2 .
دراینجا ما نشان دادیم كه فقدان یكی « موتانت G2» یا دوتا « موتانت G1,2 » گلیكان دارای اثر شدیدی بر روی رشد ویروسهای حاوی N1-NA اثر دارد كه بطور عمده سبب آزادسازی یك ویروس پروژنی ترمیم نیافته از سلولهای عفونی می شود.
برای ویروسهای N2-NA چنین محدودیت های رشدی باموتانت G2 قابل تشخیص نیست با موتانت G1,2 كمتر ظاهر می شود . نتایج ما دلالت بر این می كند كه بر هم كنش بین محل باند شدن رسپتور والیگوساكاریدهای مجاور HA برای توانایی رشد ویروسهای آنفولانزا درسلولهای میزبان تعیین كننده می باشد .« 7 ، صفحه 16 »
بحث :
بوسیله برداشت پشت سر م زنجیرهای جانبی الیگوساكاریدی از نوك ملكول HA ما نشان دادیم كه فعالیت باندشدن رسپتور بتدریج بوسیله این گلیكانها تنظیم می گردد. بعلاوه ، این تنظیم باند شدن رسپتور بسیار وابسته به طبیعت جفت شدن NA ویروس است .
از آْنجایی كه اخیراً شرح داده شده كه گلیكوزیلاسیون HA وتحت تیپ NA یك نقش قطعی را در تعیین طیف میزبانی وسازگاری با میزبانهای جدید ویروسهای آنفولانزا دارد ما مراحل دستكاری اختصاصی این اعمال را به منظور ساخت یك ویروس یا خصوصیات رشد شناخته شده تعیین كردیم .
در نتیجه ، روش ژنتیك معكوس ما یك ابزار آزمایشگاهی عالی را برای مطالعه بر هم كشش وجفت شدن انواع مختلف HA,NA تولید ویروسهای آنفولانزا با توانایی تنظیم دقیق فعالیت باند شدن با رسپتور فراهم كرده است . « 7 ، صفحه 18 »
M1 پروتئین ویروس آنفولانزای A با PACK1 « رسپتور Cكنیاز فعال » انسانی تداخل پیدا می كند .
ویروسهای آنفولانزا اعمال سلول میزبانی را دستكاری كرده ودر اختیار خود
می گیرند . ما علاقمند به شناسایی فاكتورهای سلولی كه بوسیله برهم كنش پروتئین – پروئین هدف ویروس قرار می گیرند هستیم .
ما قبلاً پروتئین هایی را كه با پروتئین NS1 ویروسی تداخل دارند شناسایی كرده ایم و این مطالعات را بر روی پروتئین M1 ماتریكس از ویروس آنفولانزای A توسعه داده ایم گزارش شده كه m1 پروتین هم نقش ساختمانی وهم نقش تنظیمی در سر هم بندی شدن ونشدن ویروس و تنظیم نسخه برداری RNA وانتقال داخل سلولی قطعات RNP ژنومیك دارد . بعلاوه ، M1 پروتئین های تحت تیپهای A,B,C روشن شده كه بر روی بنیان ترئونین وسرین در سلولهای عفونی فسفریله شود . فسفریلاسیون قابل ملاحظه M1 پروتئین ومطابقت كینازها هنوز تعیین نشده است . ما فرض كردیم كه یكی یا بیشتر ازخصوصیات M1 پروتئین بوسیله تداخلها با فاكتورهای ناشناخته سلولی تعیین می گردد. به منظور شناسایی چنین تركیبات سلولی ، ما از سیستم مخمر دوهیبدریدی با پروتئین M بعنوان یك طعمه استفاده كردیم .
بعنوان یك نتیجه ، ما 4 كلون CDNA غیر وابسته را جدا كردیم كه بطور اختصاصی با M1 پروتئین در سیستم دوهیبریدی مخمر تداخل داشت و با پروتئین بسیار حفاظت شده ( receptor of activated ) RACK1 بر هم كنش دارد .
RACK1 قبلاً پیشنهاد شده كه بعنوان یك پروتئین رسپتور داخل سلولی برای فعال شدن پروتئین كنیاز C(PKC) عمل می كند . ما بر روی نقش احتمالی تداخل بین M1-RACK1 برای فسفریلاسیون M1 پروتئین بحث كردیم . ( 7 ، صفحه 18)

بحث ونتایج :
ما از M1 پروتئین بعنوان یك طعمه در سیستم دوهیبریدی مخمر برای جستجوی یك كتابخانه CDNA بیان شونده برای فاكتورهای تداخلی استفاده كردیم . 4 ، CDNA با پروتئین RACK1 انسانی كه بطور اختصاصی با M1 پروتیین جدا شده باند می شدند مطابقت می كردند . بر هم كنش ژنتیكی بوسیله با هم رسوب دادن اختصاصی M1 پروتین از عصاره سلولهای عفونی با ویروس با استفاده از یك فیوژن پروتئین GST-PACK1 در روش GST-Pull down تایید شد.
PACK1 یك پروتئین 36 كیلو دالتونی بسیار حفاظت شده است كه حاوی 7 دمین WD40 دارای انواع مختلفی از پروتئین های تنظیمی هستند و واسطه تداخل پروتئین یا پروتئین هستد . PACK1 پیشنهاد شد ه كه بعنوان یك پروتئین رسپتور داخل سلولی كه به فرم فعال PCK در غشاء ها یا تركیبات اسكلت سلولی متصل می گردد .
با توجه به تداخل M1-PACK1 ما سردرگم شدیم اگر كه PCK بتواند فسفریلاسیون M1 پروتئین را وساطت كند . ما توانستیم نشان دهیم كه پروتئین نوتركیب M1 بوسیله PKC خالص در محیط آزمایشگاه فسفریله می شود . M1 پروتئین بوسیله PKC فسفریله می شود در طول عفونت ویروسی .
این یافته ها ممكن است دلالت بر این كند كه عمل تداخل M1-PACK1 طی فسفریلاسیون M1 پروتئین انجام می گیرد . ( 7، صفحه 19 )
تغییرات ژنتیكی درحساسیت نسبت به Zanamivir در تكثیر invitro كه بطور طبیعی در ویروسهای آنفولانزای مرغی رخ می دهد .
آنالوگ سیالیك اسید به نام Zanamivir
( 4-guanidino -2,4 – dideoxy -2,3 – dehydro –N-acetyneuraminic acid )
یك ممانعت كننده باتمایل واختصاصیت بالا از باند شدن طبیعی NA از ویروسهای آنفولانزای A,B می باشد. واریانت های مقاوم به Zanamivir ، كه دارای موتاسیون در NA ویا HA هستندبه وسیله پاساژهای مكرر در حضور دارودر كشت بافت جدا شده اند . ما قبلا نشان دادیم كه ویروسهای آنفولانزای معمول تغییراتی را در حساسیت همانند سازیشان نسبت به زانامیویر در كشت بافت نشان می دهند .
ویروس A/DUCK/Ireland/113/83 H5N8 « ویروس اردكی ایرلندی » بسیار حساس می باشد ، A/FPV/Egypt/45 H7N1 « Egyt» ، A/FPV/England/1/63 H7N3 ( Langham ) حساسیت متوسط و « یك ویروس نوترتیب كه دارای HA,NAاز A/FPV/Kostack /34(H7N1) SD17 نسبتا مقاوم می باشد .
لیكن ، برای هر 4 ویروس ، فعالیت NA بوسیله زانامیویرممانعت می شود ، در حالی كه فعالیت هماگلوتیناسیونی نسبتا به زانامیویر حساس می باشد.
ویروسهای نوترتیبی كه از این 4 ویروس حاصله شده است ، به منظور شناسایی ژنهایی كه درتغییر حساسیت نسبت به زانامیویر در in vitro وبرای شناخت مكانیسمی كه این ژنها بر روی حساسیت تاثیر می گذارند مورد مطالعه قرار گرفته است .
این اطلاعات را می توان برای پیش بینی خصوصیات ویروسهای پاندمیك های جدید آنفولانزا درانسانها كه ممكن است دراثر استفاده گسترده از داروی زانامیویز پدید آیند استفاده كرد ( 7، صفحه 21 )
بحث :
حساسیت های متفاوتی كه نسبت به داروی زانامیویر در محیط كشت بافت وجوددارد را می توان بر اساس خصوصیات NA,HA آنها شرح داد .
ما پیشنهاد می كنیم كه باند سیالیك اسید با موقعیت 158 از SD17 ممكن است پاكت باند شونده رسپتور را پر كند ، وبا سیالیك اسید برای چسبیدن به رسپتورهای سلولی ویا ذره ویروسی رقابت كند .
در نتیجه ، ویروسهایی كه دارای این HA هستند می توانند با جدا شدن ازرسپتورها با كاهش وابستگی به فعالیت NA ودر كشت بافت كمتر به زیناویر حساس باشند. NA با ساقه بلند در آزاد سازی ویروس از رسپتورها كار آمدتر است تا
NA یی كه دارای ساقه كوتاه می باشد ، همچنین NA هایی كه دارای ساقه بلند هستند می توانند بطور كارآمد از رسپتورها درغیاب زانامیویر آزاد شوند لیكن ، به دلیل اینكه ساقه بلند NA نقش بیشتری را درآزاد سازی ویروس از سلولها نسبت به NA با ساقه كوتاه ایفا می كند ویروسهای با NA ساقه بلند نسبت به زانامیویر دركشت بافت حساس تر می باشند . ( 7 ، صفحه 23)
سیتوكاین ها در پاتوژنزیس آنفولانزا :
خصوصیات یك آنفولانزای بدون عوارض جانبی در انسان وحیوانات بوسیله شروع ناگهانی تب ، لرز ، در عضله وعلائم تنفسی می باشد .سلول هدف برای ویروس سلولهای اپی تلیال در طول كل دستگاه تنفس می باشد ، اما الگوی عفونت ودرگیر شدن قسمت پایینی دستگاه تنفس به نظر می رسد كه در حیوانات مختلف فرق می كند . مطالعات هیستولوژیك قسمت بالایی دستگاه تنفس ویا ششها بطور تیپك نكروز سلولهای اپی تلیال و انفیلتراسیون نوتروفیلی رانشان می دهد . علی رغم توضیحات زیاد كلینكی وپاتولوژیك ، علت علائم بیماری و پاتولوژیكی هنوز كشف نشده باقی مانده .اما شواهد رو به رشدی دل بر اینكه تولید اولیه سیتوكاین درمحل عفونت نقش در ایجاد التهاب وعلائم دارد در دست می باشد . از میان این سیتوكاین ها می توان به اینترفرون ( IFN- ) ، فاكتور نكروز دهنده تومور ( TNF-) ، اینترلوكین 1 و اینترلوكین 6 وتعدادی كموكاین اشاره كرد .
این مرور بر روی تعدادی از نشانه هایی كه سیتوكاین ها طی آنفولانزا در انسان وخوك :
سینتیك تعدادی از سیتوكاین ها طی عفونتهای تجربی آنفولانزا درانسان وخوك مورد مطالعه قرار گرفته است . در انسان تهوع ، بیماری سیتسمیك ودرگیری قسمت بالای دستگاه تنفس غالب می باشد . در طول دوره حداكثر بروز علائم IFN- , IL-6 , TNF- , IL-8 در ترشحات بینی یافت شده است .
IFN- و IL- ارتباط مستقیم با تیتر ویروس وشدت بیماری دارند. دیگر
سیتوكاین ها مانند IL-1B,IL-2 ,TGF-B دیده نشده كه بطور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا كنند .
با استفاده از خوكهای gnotobiotic ، یك مدل تجربی برای ایجاد آنفولانزای خوكی برای محققین آزمایشگاهی فراهم آمد . علائم تیپیك كلینیكی وپاتولوژی شامل تب ، عدم تعادل، افسردگی ، تنگی نفس شدید و یك برونكوپنومونیای نكروزیش
می باشد . سطح بالای IL-1 ,TNF- , IFN- در مایع برونشهای آلوئولار یك روز بعد از عفونت دیده می شود . وقتی كه غلظت سیتوكاین ، تیترهای ویروس در شش وشمارش نوتروفیل در BAL مقایسه گردید ، یك ارتباط مستقیم بین هر سه وجودداشت .
بعلاوه بالا و پایین رفتن تولید سیتوكاین دقیقا با علائم كلینیكی مرتبط است .
( 7، صفحه 24 )
القاء سیتوكاینی در سطح سلولی :
مكانیسمهای القاء سیتوكاین بوسیله ویروس آنفولانزا هنوز كاملا روشن نشده است و هنوز جوابی برای سوالی همچون : آیا تولید سیتوكاین در سلولهای عفونی صورت می گیرد یا دیگر سلولها ؟
كدامیك از پروتئنها یا ژنهای ویروسی دخیل هستند ؟ آیا مكانیسمهای القاء برای سیتوكاین های مختلف متفاوت می باشد ؟
تعدادی مطالعات TNF- ,IFN_ in vitro داده های متضادی را نشان داده است . تعداد سیتوكاین قویاً وابسته به نوع سلول می باشد واستفاده از انواع مختلف سلول ممكن است توجیه كننده این مغایرتها در مطالعات in vitro باشد . تاكنون سلولهای تولید كننده سیتوكاین در in vitro طی بیماری آنفولانزا تعیین مشخصات نشده اند.
بنابراین ، ما منشا سلولی TNF- , IFN- در شش خوكهای عفونی شده را بررسی كردیم . ( 7 ، صفحه 24 )
شواهد بیشتر در مورد نقش سیتوكاین ها در آنفولانزا :
سیتوكاین ها بخشی از یك شبكه پیچیده هستند وتعیین نقش سیتوكاین های اختصاصی در in vitro مشكل می باشد ، دراینجا هم مطالعات آزمایشگاهی با استفادهاز راههای مختلف وانواع حیوانات نتایج متضادی را داد . این مطالعات میزان قابل توجه IL-1B,IL-1 , TNF- , IFN- در پاتوژنز آنفولانزا تایید كرد. لیكن ، اثر بلوك كردن سیتوكاین های اختصاصی فقط تا حدودی بود ودر تعدادی موارد خیلی خفیف بود . مطالعات در موش صحرائی به عبارت دیگر در پیدا كردن شواهدی برای نقش IL-1 . IL-6 , TNF- در القاء تب در آنفولانزا به نتیجه نرسید ( 7، صفحه 24 )
بررسی فاكتورهای TGF-B ومرگ سلولی در پاتوژنز ویروس Hong Kong /156در جوجه ها :
سویه های بیماریزای ویروس آنفولانزابطور شدید باعث خسارات اقتصادی به صنعت جهانی طیور می گردد. بسیاری از مطالعات دقیق مقایسه ای نشان می دهد كه در سویه های انسانی ومرغی هنگ كنگی كه شناسایی شده اند انتقال متقاطع گونه ای مستقیما با تغییرات ژنهای ویروسی مرتبط نمی باشد .
اگر چه اطلاعات زیادی در مورد ویروسهای آنفولانزا در دست می باشد ولی در مورد پاتوژنز ویروس هنوز داشته های ما خیلی كم می باشد .
مطالعات با استفاده از سویه بسیار پاتوژنA/Turkey/Ontario/7732/66cty/ont پیشنهاد می كنند كه كم شدن لنفوسیتها كه درجوجه ای عفونی مشاهده می شود یك نتیجه مستقیم آپوتوزیس می باشد . كارهای بیشتر نشان می دهد كه TGF-B ، یك پروتئین بسیار حفاظت شده تنظیم كننده رشد ، مستقیما بوسیله ویروس آنفولانزا فعال می شود وآپوپتوزیس را القاء می كند .
افزایش فعالیت TGF-Bدر 8 ساعت بعد از عفونی كردن جوجه ها با TY/ont مشاهده شد . جالب است كه ، جوجه هایی كه با غلظت معادل از A/Mallard/Wisconsin یك سویه كم پاتوژن ، عفونی شدند افزایشی در فعالیت TGF-B را نشان ندادند وسطح آپوتوزیس خیلی پایین بود .
بحث :
در این مطالعات ما نشان دادیم كه ویروس 156 هنگ كنگی ابتدا در اپیتلیوم دستگاه تنفس همانند سازی می كند و به دنبال آن به سرعت در بدن پخش می شود . افزایش آپوپتوزیس به نظر می رسد كه درابتدای عفونت رخ می دهد وبا گذشت زمان افزایش
می یابد. بر خلاف دیگر سویه بسیار پاتوژن آنفولانزای مرغی ، HK156 قادر نیست كه TGF-B را فعال كند . دلیل این مسئله نامعلوم است .( 7، صفحه 26)
پاسخ های ایمنی سلولی وهمورال خوك به یك عفونت با ویروس آنفولانزا یا بعد از واكسیناسیون خوكها بر علیه آنفولانزا بطور رایج بوسیله دو دفعه به روش داخل ماهیچه ای با استفاده از یك واكسن غیر فعال ویروس كامل ، حاوی آدجوانت صورت می گیرد . همچنین یك واكسن تیترهای بالای آنتی بادی IgG را در خون القاء می كند ومی تواند نقش حفاظتی در برابر بروز علائم بیماری داشته باشد . اما محافظت در برابر یك عفونت وسویه های مختلف از نظر آنتی ژنتیكی از تحت تیپهای مشابه هنوز بصورت سوال باقی مانده است . ما باور داریم كه یك دستور كار واكسیناسیون كه بیشتر یك پاسخ ایمنی ماهیچه ای و ایمنی سلولی را تحریك می كند . مصونیت بهتری بوجود می آورد . بنابراین ، ما شروع به مطالعه مقایسه ای بین پاسخ های ایمنی بعد از یك عفونت طبیعی و واكسیناسیون كردیم . ( 7، صفحه 26)
بحث :
نتایج دل بر یك ترشح فعال آنتی بادی های موضعی IgA در ششها واعضاء بویایی وترشح موضعی IgG1 در ششها پس از عفونت باویروس آنفولانزای مرغی
می باشد . این آنتی بادی های موكوسی می تواند ایمنی موضعی در برابر عفونت مجدد پدید آورد .
واكسیناسیون مرسوم با یك واكن حاوی ویروس كامل غیر فعال به همراه ادجوانت بطور عمده پاسخ ایمنی سیستمیك با تولید IgA را تحریك می كند كه در برابرنومیا ایجاد مصونیت خواهد كرد. پیشرفت روش ایمنی زائی كه تولید IgA موكوسی را تحریك می كند ممكن است یك واكسیناسیون كارآمد را فراهم سازد .
آنتی بادی های IgA اختصاصی برای ویروس آنفولانزا برای دوره كوتاهی پس از عفونت قابل جداسازی هستند . بنابراین ، الیزای IgA برای تشخیص عفونت اخیر ویروس آنفولانزا می تواند استفاده شود . ( 7، صفحه 27)

قسمت چهارم :
واكسیناسیون وآنتی ویروسها
هیدروكلرید آمانتادین ویكی از آنالوگهای آن ( ریمانتادین ) داروهای ضد ویروسی برای كاربرد سیستمیك برای جلوگیری از آنفولانزای A هستند . این داروها پوشش زدایی ( uncoating) ویروس آنفولانزای A را در سلول میزبان مهار می كنند. عمل ضد ویروسی عمده عبارت است از مسدود كردن كانال یونی فعال شده بوسیله اسید از طریق پروتئین M2 ویروسی . موتانتهای مقاوم به دارو ایجاد شده وپخش می گردند . آمانتادین نسبتاً غیر سمی است ولی ممكن است سبب تحریك سیستم عصبی مركزی همراه با گیجی وبیخوابی خصوصاً درسالمندان گردد .
ریباویرین « یك آنالوگ نوكلئوزید صناعی » وانترفرون در موشها فعالیتهای ضد ویروسی بر علیه آنفولانزای A نشان داده اند ولی شواهدی از موثر بودن آنها در انسان در دست نمی باشد . تلاشهای منطقی برای طراحی دارو معطوف به مجموعه ترانس كریپتاز ویروسی است كه یك روند اختصاصی ویروس بوده و به مهار كردن حساس می باشد . ( fields, vol.2)
در ایالت متحده ، واكسنهای ویروس آنفولانزا كه بطور تجاری برای انسان ها ، اسبها وخوكها در دسترس هستند واكسنهای غیر فعال ویروس كامل یا تحت واحد می باشند . درحالی كه این واكسنها ممكن است میزان مرگ ومیر وشدت بیماری را كاهش دهند اما آنها نمی توانند یك مصونیت پایدار در مقابل عفونت پدید آورند : درمقابل ، بهبودی از عفونت تجربی با ویروسهای آنفولانزا در حیوانات یك مصونیت پایدار را در برابر برخورد مجدد با عامل بیماری پدید می آورد . ما درصدد فهم اساس ایمونولوژیك این نوع مصونیت برآمدیم وسعی در ساخت واكسنهایی كه در چنین سطحی بتوانند ایمنی زائی داشته باشند گردیم .
DNA واكسیناسیون شامل تجویز DNA پلاسمیدی است كه یك ایمونوژن راكد
می كند كه دراین مورد ایمونوژن مورد نظر ما HA ویروسهای آنفولانزا بوده و به تجویز ایمونوژن به صورت پروتئینی ارجحیت دارد . DNA را می توان به روشهای مختلف تجویز كرد ، شامل تزریق parenteral ، استفاده درموكوس ، تلقیح با تفنگ ژنی در اپیدرم . یكی از بزرگترین امتیازات این حقیقت است كه آنی ژنها به صورت denovo « بدون الگو» در سلولهای عفونی شده ساخته می شوند وسپس می توانند هم به وسیله ملكوبهای MHCI وهم MCHI عرضه شوند وهمانطور كه ایمنی همورال را تحریك می كند ایمنی سلولی را نیز تحریك كنند
فراتز از فراهم آوردن یك راه جدید به ایمنی زائی ، DNA واكسن همچنین یك ابزار قوی و مناسب برای تعدیل وفهم اساس پاسخهای ایمنی می باشد .
ما بر روی DNA واكسیناسیون برعلیه ویروسهای آنفولانزای مرغی وخوكی كار كردیم، با مطالعه بر روی موش شروع كردیم وسپس به اسب وخوكها منتقل كردیم
در تعدادی از آزمایشاتمان DNA ، HAوپلاسمید دومی را كه IL-6 را به عنوان یك سیتوكاین ادجوانت كد می كرد تجویز كردیم . ( 7، صفحه 6)
بحث ونتایج :
آزمایشات اولیه مادر موش نشان داد كه وكسن اسبی از نوع HAو DNA یك مصونیت نسبی پدید می آرورد . كارآیی واكسن به میزان قابل توجه ای بوسیله تاخیر در زدن دوز یادآور از 3 تا 9 هفته افزایش پیدا می كند . ( 90% موش های واكسینه شده كاملاً مصون شدند . ) این موضوع شامل دیگر DNA واكسنها هم می شد كه با طولانی كردن زمان یادآوری مصونیت بالا می رود .
تجویز توأم DNA ، IL-6 انسانی + پلاسمید HA اسبی یك مصونیت كامل در موش پدید می آورد ، بطوری كه در ریه هیچ كدام از موشها هیچ ویروسی بعد از برخورد مجدد با ویروس قابل تشخیص نبود .
اضافه كردن IL-6 باعث افزایش آنتی بادی های اختصاصی ویروس درسرم ودر موكوس ( IgA ) ولی بطور غیر منتظره سطح IgA اختصاصی در ترشحات بینی افزایش پیدا كرد . نقش بالقوه IgA موكوسی در محافظت همچنین در مطالعات ما بر روی DNA واكسن در اسبها نیز مشخص شد . در یك مطالعه مقایسه ای DNA واكسیناسیون اسب در پوست + محلهای موكوسی « زبان وملتحمه » ، همینطور در موش ، مصونیت بر علیه ویروس با وجود IgA اختصاصی ویروس « IgGb » در ترشحات بینی وفقدان IgA قابل تشخیص همراه بود.
درمطالعات اولیه واكسیناسیون اسب بوسیله DNA ، HA + IL-6 « اسبی » حیوانات دوباره در حضور IgGb اختصاصی در سرم و ترشحات بینی مصون شدند اما درغیاب IgA در زمان برخورد مجدد باویروس .
هنوز ما از مطالعات گذشته می دانیم كه بهبودی از عفونت تجربی با ویروس آنفولانزا در اسبها پاسخ های قوی IgA بینی را القاء می كند . پس ، به این موضوع مهم باید توجه داشت كه احتمالاً DNA واكسنها به جای اینكه روند ایمنی زائی ساده ویروس را تقلید كنند از طریق مكانیسمهای منحصر به فردی ایجاد مصونیت می كنند .
در مطالعات اولیه بر روی خوكها ما یك دوز پایین از DNA واكسن را بكار بردیم . همانطور كه در اسبها ، تجویز DNA از طریق سطوح موكوسی بهتر از واكسیناسیون در پوست بود اما حیوانات قبل از برخورد مجدد با ویروس هیچ تغییر سرمی را نشان ندادند و در مقابل ویروس ایمن نشدند .
اما جالب است كه خوكها كه بوسیله DNA واكسینه شدند بعد از برخورد مجدد پاسخهای قوی آنتی بادی HI را نشان دادند . پس ، یك راهی كه ما بطور رایج
می توانیم برای مصون كردن خوكها بكار بریم تجویز DNA واكسن وسپس یادآوری آنها با یك واكسن پروتئینی مرسوم می باشد .
بعلاوه ، مطالعات با آزمایش دوزهای بالاتر وطرق مختلف واكسیناسیون DNA واكسن و بررسی پاسخهای ایمنی دنبال گردید . ( 7، صفحه 61 )
مصون سازی جوجه ها بوسیله ویروس آنفولانزای مرغی غیر فعال و واكسنهای نوتركیب آبله پرندگان از آنفولانزای بسیار بیماریزای H5 از جنبه تغییرات ژنتیكی در ویروسهای مزارع در طول سالها .
بطور مرسوم ، كنترل آنفولانزای مرغی بسیار پاتوژن « HPAI » از طریق تدابیر سركوب كنندگی صورت می گیرد . استفاده از واكسن به برنامه های كنترلی در برابر آنفولانزای با بیماریزایی متوسط در مرغابی های Midwestern ایالت متحده محدود می شود واخیراً نیز بر علیه HPAI در پاكستان ومكزیك انجام می گیرد .
در USA ، سرویس حفاظت سلامتی گیاهان وحیوانات (APHIS ) یك استراتژی را برای كنترل HPAI در آینده تنظیم كرده است كه می تواند شامل استفاده از واكسن دریك برنامه چند جانبه ریشه كنی می باشد .
در انسانها، واكسنهای تری والان غیر فعال برای كنترل وپیشگیری تیپهای A,B آنفولانزا مورد استفاده قرار می گیرند اما بدلیل تغییرات آنتی ژنتیكی ، واكسنها دارای عمر مفید محدودی هستند وتركیب آنها تصمیم گرفته شده كه هر ساله تنظیم شود .
سیر مطالعات به این جهت كشیده شده كه تعیین كنند آیا لازم است كه واكسنهای برعلیه HPIV H5 بطور مكرر برای فراهم آوردن یك مصونیت كافی تغییر پیدا كند .
( 7، صفحه 62)
مواد روشها :
آزمایش 1- گروههای 10 تایی از جوجه های سفید Leghorn 4 هفته عاری از پاتوژن اختصاصی بطریقه زیر جلدی با هریك از 12 كاندید واكسنهای غیر فعال AI ، ایمن شدند . واكسنهایی كه استفاده شدند شامل یك مایع تخم تلقیح نشده ، یك H7AIV ده H5AIV بودند . برخورد با ویروس 3 هفته بعد از واكسیناسیون ( PV ) بوسیله تلقیح داخل بینی ( IN) به میزان 7/7 10 ELD50 از ویروس HP Chick/Que/14588/95AIV صورت گرفت . نمونه سوآپ از دهان وگلو و كلوآك در زمان حداكثر ریزش ویروس گرفته شد ، 3 روز بعد از تلقیح ( PI ) ، برای جداسازی ویروس آن را در جنین 10 روزه تخم مرغ كشت دادیم . توالی آمینواسیدی مشهور HA1 برای واكسن و ویروسهایی كه برخورد مجدد با آنها داشتند تعیین شد.
آزمایش 2-90 تا جوجه SPF WL یك روزه با یك واكسن حامل نوتركیب آبله پرندگان حاوی یك ژن HA اضافه شده از Turkey/Ireland/83(H5) « وكتور HA » ایمن شدند . 90 جوجه نیز با وكتور آبله پرندگان « وكتور كنترل » ایمن شدند .
در هفته سوم ، 10 تا از جوجه های ایمن شده با وكتور – HA و 10 تا از جوجه های ایمن شده با وكتور كنترل بصورت IN با 250 دوز كشنده جوجه از 1 تا HP AIV9 مختلف تلقیح شدند ( جدول 2 ) نمونه ها مشابه مانند بالا گرفته شدند .
نتایج :
آزمایش 1- قطعه HA1 از پروتئین HA از ویروسهای واكسن H5 دارای 100%- 8.96از آمینواسید های مشهور مشابه با HA1 از HP H5 AIV بودند . برای گروههای واكسن H5، بیشتر جوجه های ایمن شده فاقد علائم كلینیكی بودند و بعد از مواجه با HPAI H5 AIV زنده ماندند . ( جدول 1)
گروههای واكسن Sham ,H7 دارای 100% بیماری و و 90% مرگ ومیر بعد از مواجه با ویروس مشابه با گروههای بالا بودند . AIVدر 83% جوجه های با التهاب حفره گلو دهانی از 12 گروه در روز سوم PI جدا شد .
تیترAIV بدست آمده 305-103 10ELD50/ml از محیط كمتر برای واكسنهای H5 همانطور كه با گروههای sham یا H7 مقایسه شد . AIV از كلوآك جوجه های ایمن شده با H5 كمتر جدا شد ( 20% ) وقتی كه با گروههای ایمن شده با sham ,H7 (60%) مقایسه گردید . تیتر ویروس برای تمامی نمونه های كلوآك پایین بود . آزمایش 2- قطعات HA2,HA1 از پروتئین HA دارای 87.3-100%توالی آمینو اسیدی مشهور مشابه بین 9 برخورد مجدد AIV و ویروس واكسن وكتور – HA بود . واكسن نوتركیب آبله پرندگان H5 یك مصونیت كامل را در برابر مرگی كه به دنبال برخورد با نه H5 HP AIV رخ می داد شدند . « جدول 2»
گروههای كنترل دارای ویروسهای جدا شده از اوروفارنیكس « 90% » و « 88% » كلوآك بودند. گروههای وكتور –HA حذف شدند یا به حداقل رسانده شدند ، AIV از كلوآك در 9 گروه واز اوروفارنیكس در تمام گروهها به جز chicken/Queretaro/14588/959 chicken/PA/1370/83 (7، صفحه 63)
بحث :
داده ها نشان می دهند كه تغییرات مكرر واكسنهای H5 AI ممكن است برای پدید آوردن یك مصونیت كامل از بروز علائم كلینیكی ومرگ دراثر ویروسهای مزارع ضروری نباشد . ایمن زائی با این واكسنها باید ریزش AIV رااز اروفارینكس و كلوآك جوجه هایی كه در معرض AIV قرار گرفته اند كم كند . لیكن ، ویروسهایی كه دارای 90% همولوژی در HA با واكسن هستند و در معرض مجدد ویروس قرارمی گیرند ممكن است كه در ریزش AIV از اوروفارنیكس كاهش نشان ندهند . ( 7، صفحه 64 )
محافظت از موش با زانامیویر و ریمانتادین بعد از عفونت در موشهای عفونی شده با ویروس A/Hong Kong/156/97( H5N1 ) با زانامیویر و ریمانتادین
مقدمه :
به دلیل اینكه ویروس بسیار پاتوژن A/Hong Kong /156/97(H5N1 ) دارای شیفت آنتی ژنی در آنتی ژنهای سطحی HA ,NA می باشد واكسنهایی كه هنگام شیوع این ویروس استفاده شد قادر به مصون سازی نبود . آمانتادین وریمانتادین برعلیه عفونت ها و ویروسی آنفولانزا A موثر هستند . لیكن ، استفاده از این دارو ها بوسیله ظهور سریع موتانت های مقاوم به دارو و عوارض جانبی خود داروها محدود می گردد. یك داروی جدید ضد آنفولانزا، زانامیویر، نشان داده شده كه برعلیه عفونت آنفولانزای A,B در موش ، موش صحرائی وانسانها موثر می باشد وبخوبی تحمل
می شود . لیكن ، علی رغم پتانسیل بالای زانامیویر بر علیه NA ویروسهای آنفولانزای بسیار پاتوژن در in vitro ، دارد قادر به محافظت جوجه ها برعلیه تعدادی از
سویه های طاعون پرندگان نمی باشد .
این مسئله برای تحقیق مهم می باشد كه چگونه زانامیویر برعلیه این سویه بخصوص ویروس در سیستم پستانداران موثر می باشد . ( 7، صفحه 68)
بحث :
در این مطالعه ما عفونت آنفولانزای (H5N1) HK/97 را در مدل پستانداری وایجاد كردیم ونشان دادیم كه تجویز داخل بینی zZanamivir وتجویز دهانی ریمانتادین باعث ایجاد محافظت در برابر عفونتهای كشنده می كند این موضوع بوسیله سه شاخص كنترل گردد:
كاهش در تیترهای ویروسی شش ، كاهش در بیماریزائی كه از طریق كاهش وزن بررسی گردید ، وكاهش در مرگ و میر هم بطور مطلق از طریق تعدادآنهایی زنده اند وهم بوسیله كنترل زمان بین عفونت ومرگ بعنوان MSD یا میانگین طول روزهای عمر . این داده ها دلایل منطقی را برای مطالعات بعدی بر روی زانامیویر وداروهای وابسته در درمان ویروسهای آنفولانزای مرغی با قدرت عبور از سدهای بین گونه ها وبیماریزائی در پستانداران فراهم آورد .
لیكن باید به خاطر داشت كه داده های گزارش شده در اینجا برای پیشگیری ودرمان بیماری ممكن است منعكس كننده غلبه این دارو درزمان تاخیر در درمان نباشد
( 7، صفحه 68)
ایمونوژنسیته گلیكوپروتئین های آنفولانزا با فرمهای مختلف سازماندهی سوپر ملكولی راهی كه یك Ag به سیستم ایمنی عرضه می شود اغلب برای دستیابی به پاسخ ایمنی عملی تعیین كننده می باشد . نشان داده شده كه یك Ag می تواند وقتی كه در یك حالت مجتمع ، به فرم كلوئیدی برای مثال بعنوان مسیل پروتئین عرضه گردد بیشتر
آنتی ژنتیك می گردد.
گلیكوپروتئین های قابل حل Envelop ویروس آنفولانزا بر روی كمپلكس های ملكولی مختلف مانند مسیلها ، لیپوزمها و ISCOM ها از طریق بر هم كنش های هیدروفوبیك دمین ها انتقالی غشاء راحت تر سوار می شوند .
بنابراین تغییر فرم سوپرملكولی گلیكوپروتئین جدا شده یكی از راههای احتمالی برای افزایش ایمونوژنسیته می باشد .
هدف از این مطالعه تحقیق بر روی فعالیت ایمونوژنیك ساختمانهای آنتی ژنی مختلف ( میسل ها ، ISCOM ها ) تهیه شده از آنتی ژنهای گلیكوپروتئین ویروس آنفولانزا می باشد ( سویه A/FPV/Rostock/34 ) .( 7، صفحه 68)

بحث :
نتایج بدست آمده نشان می دهد كه فرمهای مختلف ملكولی آنتی ژن سطوح مختلف ایمنی همورال را تحریك می سازد . ISCOM ها بهترین فرم تحریك كننده سیستم ایمنی از گلیكوپروتئین های خالص FPV است كه سطح بالایی از ایمنی همورال را نسبت به میسل گلیكو پروتئین ها تحریك می سازد . ISCOM ها همچنین یك سطح بالایی از آنتی بادی ها را در زرده تخم مرغ تحریك می سازند.
تیتر آنتی بادی زرده تخم مرغ مرتبط با سطح آنتی بادی های سرم می باشد .
( 7، صفحه70)
كارآیی ریمانتادین در برابر آنفولانزای پرندگان :
آنفولانزای مرغی درفرم كلاسیك طاعونی ( FCP ) به ندرت پدید می آید . لیكن ، در تعدادی از كشورهای دنیا این عفونت بوسیله شیوعهای epizootic ظاهر می شود ، كه توسط سویه های ویروس آنفولانزا از دیگر تحت تیپها ، كه بوسیله بیماریزایی كم در مقایسه با ویروس FCP مشخص می شدند . بیماریهای تنفسی بویژه اپیزوتیك های آنفولانزا میان جوجه ها ، معمولاً با بیماریهای اپیدمیك در میان مردم همزمان می شد یا اینكه كمی بعد از آن رخ می داد . مكرراً این ویروسهای تغییر یافته آنفولانزا از جوجه های عفونی شده وپرندگان synanthropic كه باعث بیماری در آنها می شود جدا شده اند وبا آنتی ژنهای واقعی برای انسان مشابهت داشت .
نتایج :
بعد از بكار بردن ریمانتادین در روزهای 5 تا7 درمان ، علائم كلینیكی آنفولانزا ناپدید گشت میزان تلفات پرندگان به میزان 3و8% كاهش پیدا كرد. تیتر آنتی بادی های اختصاصی در 5 و2% از سرمهای تست شده یافته شد ، درحالی كه درگروه جوجه های درمان شده با اریترومایسین این درصد 21% می باشد . اثر درمانی ریمانتادین برعلیه آنفولانزای پرندگان 85و7% ساختگی می باشد .
بحث :
نتایج بدست آمده تاثیر بالای درمانی ریمانتادین را در طول درمان آنفولانزا در پرندگان در مقایسه با اریترومایسین تایید می كند . با استفادهاز روش اسپری كردن ریمانتادین میزان مورد استفاده كمتر می شود وقیمت تمام شده نیز كمتر می گردد و كارآیی نیز بالا می رود . (7 ، صفحه 71 )
شناسایی وتحت تیپ بندی ویروسهای آنفولانزای مرغی بوسیله RT-PCR :
ویروس آنفولانزای مرغی بوسیله RT-PCR با استفاده از یك سری پرایمرهای اختصاصی برای ژن نوكلئوپروتئین ( NP ) ویروس آنفولانزای مرغی صورت
می گیرد.
تحت تیپهای HA ویروس آنفولانزای مرغی بوسیله انجام همزمان 15 واكنش RT-PCR تعیین می گردد ، هر كدام با استفاده از یك سری پرایمر اختصاصی برای یك تحت تیپ HA برای یك سویه تنهای ویروس یا جدا شده ، فقط یكی از 15 واكنش RT-PCR محصولات با اندازه ای كه انتظار داریم راتولید می كند و در نتیجه تحت تیپ HA ویروس آنفولانزا تعیین می گردد . نتیجه تحت تیپ HA سپس بوسیله بررسی توالی های محصولات PCR تایید می گردد. تمامی 80 سویه یاویروسهای آنفولانزای جدا شده بوسیله روش RT-PCR تحت تیپ بندی شدند ونتیجه RT-PCR یك انطباق عالی « 100% » با نتایج روش سرولوژیكی مرسوم داشت . این روش RT-PCR سری وحساس می باشد و می توان برای شناسایی وتعیین تحت تیپ HA ویروس آنفولانزای مرغی در ارگان هموژنه شده استفاده كرد . (9)


REFERENES :

1) Basic Information About Avian Influenza FACT SHEET , 2004.
2) Avian Influenza in Poultry1 UNIVERSITY of FLORIDA.
2) HIGHLY PATHOGENIC AVIAN…. Communicable Diseases network , 2004.
3) WHO interim guidelines on clinical ….2004.
4) Combined PCR – HeteroduPLex…
Jornal of Microbiology , 2001.
Neurovirulence in Mice of H5N1… ( 5
American Society fo Microbiology 2003.
6) INFLVENZA . A VIRUS ,H5N7 ,DUCKS – DENMARK , 2003
7) Symposium on Animal Influenza …..1999.
8) The evolution of H5N1 …. 2004.
9) Identification and subtyping of avian …

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387 :: نویسنده : حامد فرجی آیگانی


درباره وبلاگ

برای حمایت از ما روی تبلیغات كلیك كنید
مدیر وبلاگ : حامد فرجی آیگانی
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبسایت چیست ؟
برچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
Dictionary of Animal Science
مرکز پروژه های دانشجویی ایران